Untitled Document
 
 
ข่าว / บทความ

:: ผวจ.นครศรีธรรมราช ระบุ บทบาทของภาคเอกชนมีความสำคัญกับทิศทางการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช


วันนี้ (26 มีนาคม 2553) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช กับผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุว่า ภาคเอกชน มีความสำคัญต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งค่านิยมของคนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ ทำงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพันธกิจที่มุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีกินดี อยู่ดีมีสุขโดยการวางเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของการเกษตรและการท่องเที่ยว พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมทั้งพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ขจัดปัญหาความยากจน การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มอัตรารายได้ของประชาชนเฉลี่ยให้เพิ่มขึ้นต่อปี อย่างน้อย 30% ภายในปี 2556

นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น กล่าวว่า นองจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางมาตรการในการพัฒนาจังหวัดในระยะ 4 ปี มีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ OTOP การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าและรายได้ด้านการเกษตร เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าและรายได้ด้านอุตสาหกรรม เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าและรายได้ด้านผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเครือข่ายให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการชุมชนและครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบการผลิตการตลาดและเพิ่มรายได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป
เขียนโดย : นายอักษร 27-03-2553 เวลา 23:58:19 น.
 
ไม่มีภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
บริษัท อันดามันนคร จำกัด
โดมอันดามัน ( ภัตตาคารครัวอันดามันเดิม )
6/1 หมู่ 2 ถ.เฉลิมพระเีกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-347254-5 มือถือ 0849934599(เพชร), 081-0904883(เดช)

Design by MoreDesign